..:: Ulusal Bilinçlenme Hareketi Tüzüğü ::..

ULUSAL BİLİNÇLENME HAREKETİ

 

 

ULUSAL BİLİNÇLENME  HAREKETİ GEÇİCİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL ESASLAR

Madde 1

Hareketin Adı, Genel Merkezi ve Amblemi :

a. Hareketin adı                       : Ulusal Bilinçlenme Hareketi'dir.

b. Hareketin kısaltılmış adı        : "UBH" dır.

c. Hareketin Genel Merkezi     : Kongre’de oylanacaktır.

d. UBH'nın   amblemi               : Beyaz zemin üzeri üç daire içinde Ulusal’ın “U” su Bilinçlenme”nin  “B” si, Hareketi’nin “H” sının oluşturduğu bir kompozisyondur. Bu kompozisyon insanların bilinçlenmesine yönelik kabarcıktır. Daireler aynı hareketin temelini oluşturan yönetim, iletişim eğitim üçgeninin de yansımasıdır. Ulusal yönetime, bilinçlenme eğitime, hareket ise iletişime tekabül etmektedir. Bu açıdan hareketin gönüllülerinin en esas görevi her üç temel hizmet birimi arasında iletişim görevini üslenmeleridir.

Madde 2

Kuruluş Amacı ve Temel Hedefler :

a)      ULUSAL BİLİNÇLENME HAREKETİ, YÖNETİM EĞİTİM ve İLETİŞİM bağlamında insanların, "erdemli insan" olmalarını hedefleyen medeni (yerleşik ve insani değerleri güçlü) bir toplumu idealize eden bir harekettir.

b)      Ulusal Bilinçlenme Hareketi öteden beri çevresinde olan her olaya karşı eleştirel bakan ama toplumumuzun iyileşmesine yönelik herhangi bir çaba içine girememiş kişileri değerlendirmeyi, ülkenin insan kaynağının potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçlayan bir harekettir.

Hareket toplumda

1. İLK YARDIM BİLİNCİ,

2. DOĞAL AFETLERE KARŞI KORUNMA,

3. TRAFİK BİLİNCİ,

4. ÇEVRE BİLİNCİ

5. AHLAKİ EROZYON

6. TÜKETİCİ KÜLTÜRÜ,

7. KENTLİLİK BİLİNCİ veya KÜLTÜRÜ,

8. SİVİL SAVUNMA

konularında toplumu bilinçlendirici 5’er dakikalık AUDİO VISUAL eğitim paketleri hazırlayarak özellikle kentli insanların yoğun olarak yaşadığı yerlerde (istasyon, garaj terminal iskele gibi) kitle ulaşım araçlarında (otobüs, tren, tramvay, metro gibi) kitle iletim ve iletişim araçlarında (televizyon radyo gibi) gösterilmesini sağlayarak toplumun topyekün bilinçlendirilmesini temel amaç olarak görmüş KAMUSAL BİR HAREKETTİR.

c)      Ulusal Bilinçlenme hareketi üyeleri herhangi bir siyasal partiye üye olabilirler. Bu partilerde görev alabilirler. Ancak hareket adına yapılan çalışmalarda herhangi bir siyasal parti veya partilerin lehine sistemli ve düzenli olarak açıkça propaganda yapamazlar.

d)      Hareket merkez ve taşra teşkilatları herhangi bir siyasal parti veya partilerle işbirliğine girebilir. Bu iş birliği hareketin faaliyet alanları kapsamı dışına çıkamaz.

e) Ulusal Bilinçlenme hareketi diğer siyasal hareketlerden ayrı olarak partileşme sürecine girmeyeceğini, iktidara gelme veya ortak olmak gibi açık bir siyasal talepte bulunmayacağını iş bu tüzüğün 2. maddesinin e bendinde kayıt ve taahhüt altına almıştır.

Madde 3

Tüzüğün Bağlayıcılığı :

Hareket Tüzüğü ve Programı, her üyeyi ve Hareketin bütün organlarını bağlar. Harekete üye olmak ve/veya görev üstlenmek; Hareketin amaç ve hedeflerini benimsemek, hayata geçirilebilmeleri için gücü ve becerisi ölçüsünde katkıda bulunmak demektir.

Madde 4

Cinsiyette Eşitlik İlkesi:

Hareketin seçimle oluşan bütün organlarının ve tüm seçim listelerinin her birinde her iki cinsiyetten eşit sayıda üye bulunmasına azami önem verilir. Oylama sonucunda bu sayıya ulaşılamamışsa, seçime katılan ve her cinsiyetten en çok oy alan adaylarla bu sayı tamamlanır. Her bir cinsiyetten yeter sayıda aday çıkmazsa, katılan adaylarla seçim yapılır.

İKİNCİ BÖLÜM

HAREKETE  ÜYELİK

Madde 5

Hareket Üyesi Olabilme Koşulları:

Siyasi Partiler Yasası ile Vakıf, Dernekler yasası gibi diğer ilgili yasalarda parti üyesi veya dernek veya vakıf üyesi olamayacakları açıkça belirtilmiş olanların dışında,

a. Hareketin Tüzük ve Programını kabul ettiğini, gücü, bilgi ve deneyimleri oranında çalışmalara katılmayı üyelik başvurusunda beyan ve taahhüt eden,

b. On sekiz yaşını dolduran, medeni ve siyasi hakları kullanma yeterliğine sahip olan,

c. Harekete  belirli  bir üyelik aidatı  ödemeyi taahhüt eden, (bu aidat yıllık olup asgari ücretle çalışan birisine göre  bir günlük ücret karşılığıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes, UBH üyeliği için başvuruda bulunabilir.

Madde 6

Üyelik Başvurusu, Başvurusunun Karara Bağlanması ve Üye Kayıt İşlemleri:

a. Üyelik koşullarına sahip olan kişi, ikamet ettiği İl temsilciliği kayıtları kapsamında olmak üzere hareketin resmi elektronik iletişim ağına (web sitesine) form doldurup göndermek suretiyle yapılır. Üyelik başvuruları genel merkez tarafından il temsilciliklerine gönderilir.

b. İlgili İl Başkanlığı, üyelik başvurusunu en geç 15 gün içinde MYK’na  ulaştırır ve yine MYK’nca  karara bağlanır. Hareketin başkan dahil üst yönetimi Merkez Karar Yürütme Organı üyeleri ve il başkanları herhangi bir il merkezi nezdinde il temsilciliğine bilgi vermek kaydıyla üye kaydı yapabilir. Bilgi verilmeyen üyelik kaydı geçersizdir.

c. Başvurunun reddine ilişkin kararlara karşı ilgili kişi, 30 gün içinde yazılı olarak itiraz edebilir. MYK itirazı inceler ve onbeş gün içinde karara bağlar. Bu karar kesindir.

Madde 7

Üyelik Başvurusunun Usul ve Esasları:

Üyelerin hakları ve görevleri, Hareketten ayrılmış olanların yeniden üyeliğe kabulü, yurt dışında bulunan vatandaşların üyeliği, onursal üyelik, genel merkezin üye kayıt yetkisi, üyelere kimlik belgesi verilmesi ve üyelikle ilgili diğer tüm hususlar UBH Üyelik Yönetmeliği'nde düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

HAREKETİN ÖRGÜTÜ

Madde 8

Örgüt kademeleri:

a.Hareketin Örgüt Kademeleri; Taşra Örgütü ile (İl Örgütü ve İlçe Temsilciliği), Genel Merkez Örgütlerinden (Hareket Genel Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu ve Genel Başkanlıktan)  oluşmaktadır.

Ayrıca Hareket örgüt kademelerinde, Yurt dışı temsilciliği, hareketin faaliyet alanına giren ilkyardım, doğal afetlere karşı önlem, tüketici bilici, çevre, kentlilik bilinci, trafik bilinci vb. komisyonlar kurulur. Bu komisyonları il teşkilatı kendi bünyesinde de oluşturabilir. Bir idari birim içinde aynı düzeyde ve nitelikte birden fazla örgüt kurulamaz.

b. Genel Merkez ve Taşra örgütü; sosyal eğitim, bilgilenme ve bilgilendirme amaçlı irtibat büroları veya lokaller ve internet gibi teknolojik araçlarla donanımlı çalışma ve tanıtım yerleri oluşturulabilir.

c. Örgütler Genel Merkez örgütü hariç toplantılarını interaktif ortamda yapabilirler. Bu ortamda yapılan toplantılar ve alınan kararlar mutlak surette üyelerce imzalanır. İnteraktif ortamda yapılan toplantının kaydı toplantı tutanağı olarak düzenli olarak kaydedilir.

TAŞRA ÖRGÜTÜ

Madde 9

İlçe Temsilciliği:

a. İlçe Temsilciliği en az on üyesi bulunan ilçelerde kurulur. İlçe Yönetim Kurulu gözetiminde seçimle oluşturulur.

b. İlçe Yönetim Kurulu, bir başkan, bir sekreter ve bir saymandan ve dört üyeden oluşur ve bağlı olduğu İl Örgütüne karşı sorumludur.

En az ayda bir toplanarak Hareketin eylemlerinin ilçede uygulanmasını sağlar. Kararlarını karar defterine kaydeder. İYK'dan (İl Yönetim Kurulundan) ve MYK dan doğrudan gelecek direktifleri yerine getirir.

d.  İlçede Hareketin güçlenmesi için çalışır. 

Madde 11

İl Örgütü:

a. Mülki yönetim bölümlerine uygun olarak il merkezlerinde Hareketin il örgütleri kurulur. İl örgütünün başında İl başkanı bulunur.

b. İl Genel Kurulu,

İl Örgütünün en üst karar ve denetim organıdır. İlçe Temsilcileri, İlçe Yönetim Kurulu üyeleri İl Başkanı İl Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. İl Başkanı ile İYK'nun asıl ve yedek üyelerini seçer. Gündemindeki konuları görüşerek karara bağlar.

c. İl Yönetim Kurulu (İYK),

İl Genel Kurulu tarafından seçilen İl başkanı, başkan yardımcısı, İl Genel Sekreteri, (en az) 7 adet İl Yönetim Kurulu üyesi ve nüfus bakımından sırasıyla en büyük ilçe temsilcisi üyeden oluşur. Genel Kurulda asıl üye sayısının yarısı kadar yedek üye seçimi de yapılır. Her ilin yönetim kurulu üye sayısını en küçük il için 7 olmak üzere nüfusu 50.000-100.000 arası 8, 100.000-200.000 arası 9, 200.000 ve yukarısı için dokuz üyeden oluşur.

d. İYK, ilk toplantısında kendi arasında görev bölümü yapar.

e. İYK, ayda en az bir defa olmak üzere üye sayısının salt çoğunluğu ile olağan toplantı yapar. Kararlar, bu tüzükte aksine hüküm yoksa, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde başkanın katıldığı görüş kabul edilir.

f. İYK ilin UBH faaliyet alanları çerçevesinde eğitim ve bilinçlendirme işlem ve eylemlerini yürütür. Genel Merkez tarafından düzenlenen programların ilde yürütülmesini ilçe temsilciliği ile koordineli olarak yerine getirir. Ayrıca MYK'dan gelecek direktifleri yerine getirir. İYK kararları, dijital kayda alınır ve bu kararların bir çıktısı toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara muhalif kalanlar, muhalefet nedenlerini yazabilirler. Bu kararlar numaralı ve düzenli olarak arşivlenir. Elektronik ortamdaki kayıtlar her yıl düzenli olarak Genel Merkez sekreteryasına yine eletronik iletişim araçlarıyla teslim edilir.

g. İYK, MYK'na karşı sorumludur. Her İl kendi yerel sorunları ile ilgili olarak İYK ile koordine içinde çalışma ve açıklama yapabilir.

h. İYK, İl Yönetim Kurulu Başkanının veya üye tam sayısının 1/3'ünün talebi halinde olağanüstü toplanır. Olağanüstü toplantılarda sadece toplantı nedeni olan konular görüşülür.

ı. İYK'ları, ihtiyaca göre, MYK'nın olurunu alarak toplantılar, panel, seminer, sempozyum sergi ve benzeri etkinlikler düzenleyebilir. Hareketin program ve hedeflerini tanıtmak ve bilgilendirmek amacıyla içe dönük veya dışa açık toplantılar yapabilir. Hareketin ilkeleri doğrultusunda amaçlarını gerçekleştirmek üzere, Hareket içi veya dışından uzman kişilerden geçici veya sürekli çalışma grupları ve komisyonlar oluşturabilir.

j. İl Yönetim Kurulu Kongre için il bazındaki delegeleri ilçe örgütü ile koordineli olarak belirler.

k. İl Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeliklerinde Boşalma:

(1) İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin, nedeni ne olursa olsun çekilmeleri halinde boşalan üyelikler İl Genel Kurulu tarafından yedeklerin sırayla atanmasıyla doldurulur.

(2) Yedeklerin katılımından sonra, İYK' nun üye mevcudu; üye tam sayısına göre salt sayının altına düşmüş ise, kurul boşalmış sayılır ve 34'ncü madde esaslarına göre olağanüstü ilçe Genel Kurulu toplanarak yeni İYK ve İlçe başkanı seçilir.

l. İl Başkanı,

İl Genel Kurulu tarafından gizli oyla seçilir. Hareketin il düzeyindeki çalışma ve faaliyetlerinin koordinesini ve yürütülmesini sağlar, denetimini gerçekleştirir ve ilçe örgütünü temsil eder

Madde 13

İlçe Genel Kurulu:

İl Genel Kurulu dört ayda bir toplanarak il düzeyindeki Hareket ve toplum sorunlarını görüşür. İYK'nın raporunu değerlendirir ve İl Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur. Süresi zarfında toplanmayan İl Genel Kurulu MYK tarafından toplantıya çağrılır. İl Genel Kurulu;

a. İle kayıtlı UBH üyelerinden,

b. İle kayıtlı Hareket üyesi milletvekilleri, bakanlar, belediye başkanları, belediye Meclisi üyelerinden,

c. İl Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinden,

i. İl Yönetim Kurulunun oluşturduğu çalışma komisyonlarının başkanlarından, oluşur.

MERKEZ ÖRGÜTÜ

Madde 14

Hareket Genel Kurulu: (Kongre)

a. Hareket Genel Kurulu aşağıda belirtilen üyelerden oluşur:

1 ) Genel Başkan,

2 ) Genel Başkan Yardımcıları

3 ) Genel Sekreter

4 )Genel Sekreter Yardımcıları (Kuruluş için iki)

5 ) MYK Üyeleri

6 ) İl Başkanları ve Yardımcıları

7 ) İl Yönetim Kurulu Üyeleri

8 ) İlçe Başkan ve Yardımcıları

9 ) İl-İlçe Delegeleri Nüfusu 100.000’e kadar her ile (nüfusuna göre) en az beş delege kontenjanı verilir Bu kontenjan artan her 20.000 için bir artırılır.

10 ) Doğal Afete Karşı Koruma, İlkyardım, Tüketici Bilinci, Kentlilik Bilinci, Trafik Bilinci, Sivil Savunma komisyonları başkan ve yardımcıları,

11) Üye Milletvekilleri (Milletvekili sayısı kontenjanlı değildir)

b. Genel Kurul Kongre Üyeleri kuruluş için aynı kişilerden oluşur. Genel Kurul’un görev süresi, seçimli olağanüstü toplantı yapılmadığı sürece, kongrenin olağan toplantısına kadar devam eder.

c. Hareket Genel Başkanı, Kongre'nin de başkanıdır. Genel Başkanın yokluğunda, Hareket Genel Sekreteri, Genel Kurula başkanlık eder.

d. İki kongre arasında kongrece seçilen Hareket Genel Kurulu üyeliklerinde boşalma olması halinde, kongrede belirlenen sıralamaya göre sıradaki üye Genel Kurula seçilmiş sayılır ve Genel Başkan tarafından göreve davet edilir. Sırada başka üye yoksa boşluk, ilçe kotası dikkate alınarak Genel Kurul tarafından doldurur.

e. Doğal Genel Kurul üyeliği kazandıran görevlerden birine seçilen Kongrece seçilmiş Genel Kurul üyelerinin yerleri boşalmış gibi işlem görür. Ancak bu üyelerin kendilerine doğal Genel Kurul üyeliği kazandıran görevleri sona erse bile dönem sonuna kadar Genel Kurul üyelikleri devam eder.

f. Genel Kurul, Hareket amaçlarının gerçekleştirilmesinde ve Hareket işlerinin yürütülmesinde kongreden sonra en üst karar organıdır.

g. Genel Kurul ilk veya belirlenen bir toplantısında Hareket Genel Sekreterini ve MYK üyelerini seçer. Hareket Genel Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile genel sekreteri, MYK üyelerinin tümünü veya istediği MYK üyesini görevden alıp yerine yenisini seçebilir.

h. Genel Kurul, en az ayda bir olağan toplantı yapar. Genel Kurul, Genel Başkanın veya Hareket Genel Kurulu üye tam sayısının 1/3' ünün talebi halinde olağanüstü toplanır. Olağanüstü toplantının tarihi, yer ve zamanı üyelere duyurulur. Genel Kurul toplantılarına katılanlar yoklama yapılarak tespit edilir. Bir yıl içinde peş peşe 3 veya toplam 6 kez özürsüz olarak toplantılara katılmayan üye, Genel Kurul üyeliğinden istifa etmiş sayılır.

i. Genel Kurul gündem esasına göre müzakereler yapar ve kararlar alır. Toplantı gündemini Genel Başkan MYK ile birlikte saptar. Genel Kurul üyelerinin beşte birinin isteği üzerine gündeme eklemeler yapılır.

j. Genel Kurul, politika oluşturulmasında yardımcı olmak ve Hareket içi denetimi kolaylaştırmak amacıyla komisyonlar oluşturur. Bu komisyonlar faaliyetler komisyonları olup bir Genel Kurul üyesinin başkanlığında oluşur. Tümünün de Genel Kurul üyesi olma gereği yoktur. Komisyonların üye sayısı MYK'nın tavsiyesi ile Genel Kurul tarafından belirlenir. Bu komisyonlar kendi konularında politika üretip MYK kanalıyla Genel Kurul’a rapor halinde sunarlar.

k. Genel Kurul kendi toplantılarına oy sahibi olmamak koşulu ile gerekli gördüğü kişileri davet edebilir.

l. Hareket Genel Kurulu, herhangi bir Hareket içi seçim öncesinde yeni üye yazımını iki aylık bir süre için durdurabilir.

m. UBH tüzüğünü yorumlama yetkisi Genel Kurul’a aittir. Hareket çalışmalarını düzenlemek amacı ile yapılan bütün yönetmelikleri Genel Kurul onaylar.

n. Genel Kurul üyelerinden seçilenler Merkez Karar Yürütme Kurulu sıfatıyla yılda en az iki kez Yüksek Disiplin Kurulu kararlarını, Denetleme Kurulu kararlarını, olağanüstü gündemi konuşup karara bağlamak için toplanır. Bu kurul, üye milletvekilleri, bakanlar, belediye başkanları, İYK üyeleri, il temsilcileri,. toplum ve Hareket sorunları konusunda Kongrenin onayladığı MYK raporlarını görüşür ve tavsiye kararları alır.

o. Genel Kurul veya MYK gerekli gördüğünde Genişletilmiş Hareket Genel Kurulu toplantıları düzenleyebilirler.

p. Genel Kurul veya MYK, uygun gördüğü kişileri Genişletilmiş Genel Kurul toplantılarına çağırarak görüşlerinden yararlanabilir.

r. Genel Kurul, bu tüzükte yer alan toplantı ve karar yeter sayısı ile oylama şekline ilişkin istisnai durumlar dışında, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

s. Oylamalar, gizlilik kararı alınmamış ise, açık oylama şeklinde yapılır. Açık oylama sonucunun eşit olması halinde, Genel Başkanın katıldığı görüş kabul edilmiş sayılır.

t. Gizli oylama sonucunun eşit olması halinde oylama bir kez daha tekrarlanır. Eşitlik bozulmaz ise Genel Başkan isterse oy doğrultusunu açıklayarak eşitlik durumundaki ağırlıklı oy hakkını kullanır. İstemez ise Genel Kurul’un öngördüğü bir zamanda konu bir kez daha oylanır.

Madde 15

Hareket Genel Kurulu’nun Görev ve Yetkileri :

a. Hareket tüzük ve programı ile Kongre kararlarını uygulamak. Hareketin bütün örgütünün uyum içinde, etkin ve verimli çalışmasını sağlayıcı önlemler almak,

b. Hareket politikalarının gerekli kıldığı belgeleri hazırlamak, yürürlüğe koymak, uzmanlık komisyonları ve çalışma büroları oluşturmak, bunların çalışma usul ve esaslarını belirlemek veya belirleyeceği çerçeveye göre uygulama için MYK'na yetki vermek,

c. Hareket örgüt kademeleri ve kademe organlarının demokratik kurallara göre oluşumunu   sağlamak   amacıyla   gerekli   gördüğü   önlemleri almak,

d. Gerek görülen yerlerde örgüt kurmak, Hareketin ilke ve hedeflerini tanıtıp yaymak için gerekli çalışmaları planlamak, uygulamak ve uygulatmak,

e. Hareketin ilke ve hedefleri ışığında, öncelikle Hareket kademelerinde görev alanların ve Hareket üyelerinin bilgilendirilmesi amacıyla gerek göreceği her tür yasal ve siyasal çalışmaları yapmak,

f. Ülke ve dünyadaki belli sorunlar hakkında Hareket görüşünü belirlemek, bu görüşleri kamuoyuna açıklamak,

g. Hareket faaliyetlerinin planlamasını yapmak ve bunlar için gerekli harcamaların bütçelerini hazırlamak, hazırlatmak,

h. Bütün seçimlerle ilgili gerekli kararları almak, seçimlerle ilgili çalışma yöntem ve stratejilerini belirlemek, Hareketin seçim çalışmalarını sevk ve idare etmek, ettirmek,

i. Hareketin çalışma raporu, yıllık bütçe ve uygulanan bütçenin kesin hesap ve bilançoları  ile diğer gündem  maddelerini  inceleyip onaylamak ve Kongreye sunmak,

j. Hareketin çalışma ve amaçlarına uygun olarak taşınır ve taşınmaz mal alımına, satımına, işletilmesine, mevcut varlıkları üzerinde lehte veya aleyhte her tür ayni veya borçlandırıcı işlemlere karar vermek,

k. Zorunlu nedenlerle kongrenin toplanamadığı hallerde, Hareketin hukuki varlığını sona erdirme, tüzük ve program değişiklikleri hariç, gerekli görülen bütün kararları almak,

l. Genel Başkanın teklifi üzerine MYK ile il ve ilçe yönetim kurulu üye sayısını belirlemek,

m. Hareketin yasalar çerçevesinde uluslararası kuruluşlara üyeliğini ve yurt dışı temsilcilik önerilerini karara bağlamak,

n. İki Kongre arasında, yasal mevzuat ile Hareket tüzük ve programının yasaklamadığı her alanda, Hareket ve ülke çıkarlarının gerekli kıldığı bütün yetkileri kullanıp kararlar almak ve uygulamak.

Madde 16

Genel Başkanlık:

a. Hareket Genel Başkanı, Kongre tarafından gizli oyla ve Kongreye katılanların salt çoğunluğu ile seçilir. Ancak aynı kişi, Kurucu Genel Başkanlık hariç, en fazla olağan beş dönem Genel Başkan seçilebilir. Kurucu Genel Başkan, başkanlıktan çekilmesi durumunda Hareketin bütün kurul komisyon ve faaliyetlerinde öncelikle yer alır. Onursal üyelik ve Onursal Başkanlıklarda re’sen verdiği karar bütün hareketi bağlayıcıdır. Kurucu Genel Başkanın mutlak sorumsuzluğu vardır. Şahsına yönelik disiplin işlemleri, yürütülemez. Tahkikatlar rızası dahilinde yapılır. Bu konudaki sorumluluk siyasi sorumluluktur.

b. Adayların ikiden fazla olması halinde ve birinci turda salt çoğunluk sağlanamazsa, ikinci tura en çok oy alan iki aday katılır. İkinci turda en çok oyu alan aday seçilir.

c. Hareket Başkanlığına aday olmak isteyenler, Kongreden en geç bir hafta önce MYK' na yazılı olarak başvuruda bulunur.

d. Kongre Divan Başkanlığı, adaylık başvurularını ilan ederek kesinleştirir. Genel başkan adaylarının isimleri divan tarafından soyadı esasına göre bir kağıda yazılarak yeteri kadar çoğaltılır. İsimlerin baş tarafına kare veya daire şeklinde işaret konacak yerler oluşturulur. Bu listelerden yeteri kadar, oy pusulası olarak kullanılmak üzere hazırlanır ve başkanlık divanınca mühürlenir. Oylar, aday isimlerinden birinin yanındaki kare veya daire içinin işaretlenmesi suretiyle kullanılır. Birden fazla ismin işaretlendiği oylar ile mühürsüz oy pusulaları geçersizdir. Aday tek ise, oylama yapılmaz.

e. Hareketi Genel Başkan temsil eder. Seçilen genel başkan, yerine yenisi seçilinceye kadar görevine devam eder.

f. Genel Başkan, disiplin kurulları dışında kalan bütün Hareket örgütlerinin doğal başkanıdır.

g. Genel Başkan iç ve dış politika konularını ve çalışmaları ilgilendiren sorunları görüşmek üzere yasama ve yürütme organlarındaki Hareketli üyeleri MYK ile birlikte toplantıya çağırabilir. Bu toplantı danışma niteliğindedir.

h. Hareket çalışmalarının düzenli yürümesi için gerekli önlemleri alır. Yetkili kurullarca alınan kararların uygulanmasını sağlar ve denetler.

i. Genel Başkan kongreden sonra Genel Kurula karşı sorumludur.

j. Genel Başkan, adli, idari, mali ve ben-zeri her tür konuda, kurum ve kuruluşlar nezdinde davalı veya davacı olarak UBH'ni temsil eder veya bu alanlarda Hareket Genel sekreterinin kendi adına yetki kullanmasına nezaret eder.

k. Hareket adı altında yapılan işlem ve eylemlerin Anayasa, yasa, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre icra edilmesini ve Kongre  ile Genel Kurul kararlarının uygulanmasını sağlar,

l. Hareketliler ve Hareket örgüt kademeleri arasında verimli ve etkin çalışma temposunu sağlar, Hareket üst organlarının müşterek çalışmalarına başkanlık ve nezaret eder.

m. Bilgi ve tecrübelerinden yararlanacağı kimseleri danışman olarak tayin eder.

n. Gelişen durum ve olaylar karşısında Hareket duruş ve görüşünü kamuya açıklar.

o. Genel Başkan yasa, Hareket tüzüğü ve diğer mevzuatın kendisine vermiş olduğu tüm görevleri yapar ve yetkileri kullanır.

p. Genel Başkanın yokluğunda, Hareket Genel Sekreteri ona vekalet eder.

r. Genel Başkanlığın herhangi bir nedenle boşalması halinde Hareket Genel Sekreteri, MYK tarafından Genel Başkan Vekili olarak görevlendirilir. MYK, yeni Genel Başkanı seçmek üzere Kongrenin olağanüstü toplanma tarih, yer ve zamanını kararlaştırır.

s. Genel Başkan seçiminin yapılacağı olağanüstü Kongre, boşalma tarihinden itibaren en geç 45 (kırkbeş) gün içinde gerçekleştirilir.

Madde 17

Merkez Yönetim Kurulu (MYK):

a. Merkez Yönetim Kurulu; Genel Başkan, Genel Sekreter, MYK üyeleri (asgari 7 azami 10) ile Hareket Meclis Grup Başkanı ve başkan vekillerinden oluşan en üst yürütme organıdır.

b. Genel Başkan ile Hareket Meclis Grup Başkanı ve başkan vekilleri dışındaki MYK Üyeleri ve genel sekreter, Genel Kurul tarafından ilk veya belirlenen toplantıda kendi üyeleri arasından gizli oyla seçilir.

c. Oylama, seçimi yapılacak sayı kadar ismin, bu seçim için kullanılacak kağıda alt alta yazılması ve sandığa atılması suretiyle yapılır.

d. MYK'da görev almak ve Hareket Genel Sekreteri olmak isteyen Hareket Genel Kurulu üyeleri adaylıklarını seçimin yapılacağı Genel Kurul toplantısında duyururlar veya adaylığa teklif edilirler.

e. MYK üyeliklerinde boşalma olması halinde boşalan üyelikler bir ay içinde Genel Kurul tarafından doldurulur.

f. MYK, Hareketin yürütme organıdır. Çoğunlukla toplanır, katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

g. MYK haftada en az bir toplantı yapar. İlk toplantısında, periyodik toplantılarının gün ve tarihini belirler.

h. MYK, Kongre ve Genel Kurul kararlarını uygular, güncel konularda kararlar alıp Hareketi yönetir ve geliştirir.

i. Hareket Genel Kurulca kabul edilen bütçeyi uygular.

j. Hazırladığı yönetmelikleri Hareket Genel Kurulunun onayına sunar.

k. Genel Kurul ve komisyonların çalışmalarını düzenli yürütebilmesi için gerekli organizasyonları yapar.

l. MYK Üyeleri, Genel Kurul kararı ile kısmen veya tamamen değiştirilebilir. Değiştirilmesi istenen kurul üyesinin istifa etmemesi halinde Genel Kurul’da güven oylaması yapılır. Güvensizlik için üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyu gereklidir.

m. MYK Üyeleri, görevli oldukları faaliyetin kapsam ve niteliğine göre yeteri kadar yardımcı veya uzman ile birlikte çalışma yapabilirler. Yardımcı ve Uzmanlar, oy hakkı olmaksızın, çağrılı oldukları MYK toplantılarına katılabilirler.

n. MYK üyelerinin esas sorumluluk alanları aşağıdadır. Bunlara ek olarak MYK yönergesinde yeni sorumluluk alanları belirlenebilir.

   (1)    Örgütlenme,

   (2)    Halkla İlişkiler,

   (3)    Tanıtım ve Medya,

   (4)    Dış İlişkiler ve Dış Temsilcilikler,

   (5)    Sosyal İşler,

   (6)    Yerel Yönetimler,

   (7)    Siyasal Partilerle İlişkiler

   (8)    Mali işler,

   (9)    Seçim İşleri,

   (10)  Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri.

o. Hizmet ve çalışma koşulları gereği MYK' nın üye sayısını tüzükteki sınırlar içinde azaltmak, yeni görev alanları ihdas ederek artırmak, görev bölümü şeklini değiştirme, ayırma veya birleştirme şeklinde yeniden biçimlendirmeye, GENEL KURUL yetkilidir. Genel Sekreterin ve MYK üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları yönetmelikle ayrıntılı olarak düzenlenir.

Madde 18

MYK' nın Görev ve Yetkileri:

a. Kongrede alınmış kararlar ile GENEL KURUL tarafından alınan kararların ve verilen talimatların icrasını sağlamak, Genel Kurul’un gündemini genel başkanla birlikte hazırlamak,

b. Hareket üyelerinin ve her kademedeki ünitelerin etkili bir çalışma temposunu sağlayabilmesi için örgüt içi eğitim programlarını gerçekleştirmek. Alınmış kararlar ile yapılması gereken iş ve eylemleri uygulamak, gerekli uyum ve eşgüdümü sağlamak,

c. Hareketin Meclis Grubu ile Genel Merkez ve tüm örgüt kademeleri arasında temas ve bağlantıyı sağlamak,

d. Hareketin, hükümet, diğer Hareketler, çeşitli resmi veya sivil toplum örgütleri ve uluslararası kuruluşlar ile olan ilişkilerini düzenlemek,

e. Doğacak durum ve gelişmeler karşısında Hareketin duruş ve görüşünü saptamak,

f. Örgüte duyurulması gerekli Genel Kurul kararlarını duyurmak ve gereğini takip etmek,

g. Hareket tüzüğü ve Genel Kurul kararları çerçevesinde ilçe örgütlerinin belirli takvime göre kongrelerini yaptırmak,

h. Tüzüğe göre Genel Kurul kararını gerektiren konularda, MYK görüşünü açıklayan bir raporla konuyu Genel Kurul gündemine taşımak,

i. Hareketin faaliyet raporu ile yıllık bütçe ve uygulanan bütçenin kesin hesap ve bilançolarını, Genel Kurul’a sunmak,

j. Genel merkezde hizmet birimlerinin kuruluş, kadro ve atama işlemleri ile sürekli istihdam olunacak hizmetli ve uzmanların tayin, terfi ve işten çıkarılması konularını karara bağlamak,

k. Tüzükle verilmiş tüm yetkileri kullanarak gerekli her türlü karar ve önlemleri almak ve uygulamak.

Madde 19

Genel Sekreter:

Hareket Genel Sekreteri, Genel Başkan adına MYK' nın başkanıdır. Genel Başkan, katıldığı MYK toplantılarında başkanlığı, yürütür. Genel Sekreter çeşitli sorumluluk alanlarında görevli diğer MYK üyelerinin çalışmalarını koordine ve kontrol eder. Bu sıfatla görev ve yetkileri şunlardır:

a. Genel Başkan'a görevlerinde yardımcı olmak ve gerektiğinde ona vekillik etmek,

b. MYK'nın görevlerinin yerine getirilmesini sağlamak,

c. MYK'nın gündeminin hazırlanmasını ve takibini sağlamak,

d. MYK toplantılarını ve toplantı tutanaklarını düzenlemek, kararları karar defterine geçirmek, imza edilmesini sağlamak ve uygulamalarını takip etmek,

e. Hareketi Genel Başkan adına davacı veya davalı olarak her türlü yargı merciinde, özel veya resmi daire, kurum ve kuruluşlarda ve özel veya resmi tüzel kişilerle olan ilişkilerde temsil etmek,

f. Genel Sekreterlik makamının Hareket örgütünün haberleşme ve başvurma yeri olarak görev yapmasını sağlamak,

g. Hareketin web sitesinin güncellenmesi işlemlerini yürütmek.

h. Genel merkezin gelen ve giden her türlü evrak işleri ve yazışmalarını düzenlemek,

ı. Hareketin sağlam bir arşive sahip olmasını sağlamak,

i. Sekreterya’nın görev ve işlevini yerine getirmesini ve gerekli kayıt ve defterlerinin tutulmasını sağlamak.

j. Çalışmalarını profesyonel olarak sürdürerek tüzüğün, Genel Başkan'ın, Genel Kurul’un ve MYK'nın verdiği diğer görevleri yapmak

Madde 20

Genel Sekreterlik (Sekreterya):

MYK, üyeleri arasından üç kişiyi genel sekreter yardımcılıklarına, birini de saymanlığa seçer ve gerekli gördüğü diğer iş bölümünü yapar.

a. Sekreterya, Genel Sekreter ve MYK tarafından seçilen genel sekreter yardımcılarından ve saymandan oluşur.

b. Genel Sekreter yardımcıları, Genel Sekreter'e görevlerinde yardımcı olurlar. Genel Sekreter yardımcılarının görev yetki ve sorumlulukları, genel sekreterlik ve MYK yönetmeliğinde belirtilir.

c. Sekreteryaya Genel Sekreter Başkanlık eder. Genel Sekreterin yokluğunda MYK tarafından bu amaçla görevlendirilen genel sekreter yardımcılarından biri kendisine vekalet eder.

d. Sekreterya MYK kararlarını uygular ve MYK'nın çizdiği çerçevede görev yapar.

e. Sekreterya, haftada iki defa düzenli ve periyodik toplantılar yaparak MYK kararlarını yaşama geçirmenin pratik çarelerini araştırır ve uygular. MYK'nın gündemindeki konularla ilgili olarak ön araştırma ve gereken hazırlıkları yaparak MYK'ya sunar.

f. Sekreterya üyeleri, kendi görev alanları ile ilgili konularda alt örgüt kademelerine Genel Sekreter aracılığı ile öneri veya genelge gönderip gereğini isteyebilir.

g. Genel Sekreterlik, genel evrak kaydının tutulduğu birim olarak Hareketin yazışma, başvurma ve haberleşme organıdır.

h. Sekreterya, Hareketin bütün resmi ve Hareket içi yazışmalarını genel sekreterin gözetim ve denetimi altında yapar.

i. Genel Başkana istem tarihinden başlayarak en geç bir hafta içinde çalışmaları ile ilgili yazılı rapor sunar .

Madde 21

Mali İşlerden Sorumlu MYK Üyesi (Sayman):

Mali işlerden sorumlu MYK üyesi Hareket merkez teşkilatının bütün mali işlerini, harcamalarını, gelirlerin tahsilini, muhasebe esaslarına göre gerçekleştirmek, mali sözleşmelerin usulüne ve yasal mevzuata göre yapılıp icra edilmesini sağlamakla görevli ve sorumludur.

İlçe örgütlerinin mali işlerini denetler.

Hareketin yıllık bütçesi ile bilançolarını, gelir ve gider cetvelleriyle kesin hesabını zamanında hazırlayarak MYK'na sunar.

Hareketin muhasebe işleriyle ilgili evraklarını, usulüne uygun olarak Genel Başkan ve/veya Genel Sekreterle birlikte imzalar.

Mali işleri, yasal mevzuat, Hareket tüzüğü ve mali işler yönetmeliği esaslarına göre yürütür.

Madde 22

Hareket Meclis İzleme Grubu

Hareket Üyesi milletvekillerinin tamamı, Hareket Meclis İzleme Grubunu oluşturur.

a. UBH Genel Başkanı, Hareket Meclis İzleme Grubunun da başkanıdır. Genel Başkan meclis üyesi değilse, Hareket Meclis İzleme Grubu, üyeleri arasından birini üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyu ile Meclis İzleme Grup Başkanı seçer.

b. Meclis İzleme Grubu, Meclis çalışmalarını Hareket program ve politikasına, Kongre, Genel Kurul ve MYK kararlarına uygun olarak yürütür.

Madde 23

Faaliyet Komisyonları

a) Faaliyet komisyonlarının üyeleri, üye sayıları, seçilmeleri, çalışma usul ve esasları ayrı bir yönetmelikle düzenlenir.

b) Hareketin Öncelikli faaliyet komisyonları;

1- İlk Yardım Bilinci,

2- Doğal Afetlere Karşı Korunma,

3- Trafik Bilinci

4- Tüketici Bilinci

5- Sivil Savunma,

6- Ahlaki Erozyon

Madde 26

Yurt Dışı Temsilcilikler:

UBH; yurt dışında gerekli görülen yerlerde, Genel Kurul kararı ile yurt dışı temsilcilikleri oluşturabilir. Yurt dışı temsilciliklerinin oluşturulması ve seçim usulleri İYK çalışma sistemi gibidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DİSİPLİN İŞLERİ

Madde 27

Hareket Disiplin Kurulları:

a. Hareket tüzük, yönetmelik ve programına, Hareket yetkili makam ve organlarının kararlarına aykırı davranışta bulunan Hareketliler bir suç işlemiş olur.

b. Uygulanacak disiplin cezalarını karara bağlamak üzere ilçelerde üç asıl bir yedek üyeli ilçe disiplin kurulu ve merkezde beş asıl iki yedek üyeli yüksek disiplin kurulu bulunur.

c. Yüksek disiplin kurulunun kararları kesindir.

d. İlçe disiplin Kurulu, İlçe Kongresince, Yüksek Disiplin Kurulu Kongre tarafından, bir sonraki olağan toplantılarına kadar olan süre için seçilir.

e. Disiplin Kurulu üyeleri Yönetim Kurullarında görev alamazlar.

f. Disiplin Kurullarının yetkileri ve çalışma yöntemi, disiplin yönetmeliği ile düzenlenir.

g. İlçe Disiplin Kurulu, tüzükte yüksek disiplin kurulunun ilk derecede bakacağı işler dışında kalan ve İlçe çevresinde Harekete kayıtlı olan üyeler hakkında birinci derecede disiplin soruşturması yapar ve karar verir.

h. İlçe Disiplin Kurulu kararlarına karşı, bildirimden itibaren 10 gün içinde ilgili kişi veya İYK tarafından yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir.

i. İlçe Disiplin Kurulunca verilmiş ihraç kararına karşı itiraz edilmemiş olsa bile, İlçe Disiplin Kurulu Başkanlığınca ilgili soruşturma dosyası, incelenmek üzere 15 gün içinde yüksek disiplin kuruluna gönderilir. İhraç kararı, yüksek disiplin kurulunun onayı ile Hareket içi işlemler bakımından kesinleşir.

Madde 28 - Yüksek Disiplin Kurulunun Bakacağı İşler :

Yüksek Disiplin Kurulu, aşağıda yazılı işleri birinci derece disiplin kurulu, İlçe Disiplin Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazlar ile tüzük gereği intikal eden İlçe Disiplin Kurullarının ihraç kararlarını ikinci derece disiplin kurulu (temyiz makamı) olarak inceler ve Hareket içi işlemler açısından kesin olarak karara bağlar.

Yüksek Disiplin Kurulu'nun Birinci Derecede Bakacağı İşler:

a. Hareketin Kurucu Üyeleri,

b. Hareketin Genel Başkanı ve Hareket Genel Kurulu üyeleri,

c. İl/İlçe Yönetim Kurulları ile İl/İlçe  Disiplin Kurullarının Başkan ve Üyeleri, Belediye Başkanları, hareket faaliyet komisyon başkanları

d. Kendi Başkanı ve Üyeleri,

Madde 29

Disiplin Kurullarının çalışması ve Disiplin Cezaları:

a. Hareket Disiplin Kurullarınca verilebilecek disiplin cezaları: Uyarma, Kınama, Hareketten ve gruptan geçici ihraç, Hareketten ve gruptan kesin ihraçtır. Disiplin kurulları işlenen suçun önemine göre bu cezalardan herhangi birini verebilir.

b. Kararı veren disiplin Kurulu bir İlçe disiplin kurulu ise verdiği karar bir ay içinde Yüksek Disiplin Kuruluna istinaf edilebilir.

c. Disiplin Kurulları, evrak üzerinde yaptığı inceleme sonucunda ilk bakışta hakkında kovuşturma açılan üyenin Hareketten kesin ihracını gerektirecek bir suç işlediğine kanaat getirirlerse, bu üyenin herhangi bir organda görevli ise görevine devam edip etmeyeceğine veya herhangi bir organa seçilip seçilemeyeceğine de karar verebilirler.

Madde 30

Disiplin Kurullarına İlişkin Ortak Hükümler:

Disiplin kuruluna sevk yetkisi, disiplin cezalarını gerektiren haller ve bu cezaların uygulanması, disiplin suçlarında zaman aşımı, tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk ve disiplinle ilgili diğer çeşitli hususlar Hareket disiplin yönetmeliğinde belirtilir.

Madde 31

Disiplin Cezalarını Af Yetkisi:

Disiplin kurullarınca verilmiş disiplin cezalarını af yetkisi, Genel Kurul’a aittir. Disiplin Kuruluna sevke yetkili olan kurullar ile disiplin cezası almış olan kişinin af istemleri, tüzük hükümlerine uygun olarak Genel Kurul gündemine alınır ve karara bağlanır.

BEŞİNCİ KISIM

KONGRELER

Madde 32

Kongrenin Toplanması

Kongreler, ilgili örgüt kademe yönetim organının faaliyet ve hesaplarını müzakere edip karara bağlayan, yeni yönetim organlarını ve üst kademe üyelerini seçen kuruldur.

Kongreler Başkanlık Divanları, aksine karar verilmedikçe, hazır bulunanların salt çoğunluğu ve açık oylama ile seçilirler.

İlgili kademenin en üst karar ve denetim organı olan Kongre ve kongrelerde; Hareket tüzük ve programı çerçevesinde her türlü hizmet ve faaliyet hakkında görüşme yapılabilir ve karar alınabilir. Yönetim Kurulunun ibrası, Kongre ve kongrelerde karara bağlanır.

Kongre ve kongreler, üyelerinin yarıdan bir fazla üyenin katılımıyla açılır. Çoğunluk bulunmadığı takdirde toplantı bir saat ertelenir. Bir saatin sonunda hazır bulunan üyelerle açılır.

Her Kongre, bir başkan, bir başkan yardımcısı ve üç sekreter; kongreler ise, bir başkan ve iki sekreter seçerek Başkanlık Divanını oluşturduktan sonra gündemindeki konuları görüşmeye başlar.

Madde 33

Kongrelerde Oy kullanma :

Üye; Kimlik kartı, pasaport, resimli üye kimlik kartı, ehliyet ve benzeri bir kimlik belgesini ibraz ederek kesinleşmiş üye listesine göre üye olduğunu kanıtladıktan sonra oy kullanmaya başlar. Kendisine mühürlü oy pusulası verilir. Oyunu sandığa atar, imzası alınır ve kimlik belgesi iade edilir.

Madde 34

Olağan Kongreler:

a.   Faaliyet Alanları ve bölge kongreleri :

Yılda bir kez İYK' nun ilgili yönetim kurulu ile birlikte tespit edeceği gündem ve tarihte yapılır. Kongre gündemine üyelerin onda birinin veya bir üst kademe yönetim kurulunun isteği üzerine ekleme yapılabilir. Organlara adaylık başvuruları ilgili gündem maddesi görüşülürken yapılır.

b. İlçe kongreleri :

(1) İlçe Kongrelerinin olağan kongre takvimi, UBH Kongresinin yapılmasından önce normal olarak iki yılda bir gerçekleşecek şekilde, İlçenin görüşü alınarak Hareket Genel Kurulca kararlaştırılır.

(2) Kongrelerin toplantı yeri, tarihi ve gündemi İYK tarafından en geç bir hafta önce günlük bir gazetede ilan edilerek ve mevcut diğer iletişim araçları ile üyelere bildirilir.

(3) Kongrede kararlar, tüzükte yazılı istisnai durumlar saklı kalmak üzere, oylamaya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

(4) Organlara aday olmak isteyen üyeler kongre divan başkanlığına adaylık başvurusu yapar veya yapılan bir öneriyi kabul eder.

(5) Kongre gündemine üyelerin onda birinin veya bir üst kademe yönetim kurulunun isteği üzerine eklemeler yapılabilir.

Madde 35

Olağanüstü İlçe Kongreleri:

Kongreler, üyelerden beşte birinin yazılı talebi veya ilgili yönetim kurulunun veya MYK'nın kararı ile veya ilgili yönetim kurulunun kongrede seçilen üye sayısının yarıdan bir fazlasının altına düşmesi halinde 30 gün içinde olağanüstü toplanır. Olağanüstü toplantının gündemi, toplantıyı talep edenlerce talep yazısında belirtilir. Olağanüstü toplantı gündemine başka gündem maddesi eklenemez. Olağanüstü kongre çağrısı, kongre tarihinden en az üç gün önce yapılır.

Madde 36

Kongreler:

a. Kongre, Hareketin en üst karar ve denetim organıdır. Kongrenin görevleri şunlardır.

   1)      Hareket Genel Başkanını, Hareket Genel Kurulunu, Yüksek Disiplin Kurulu ile Denetleme Kurulunun asıl ve yedek üyelerini gizli oyla seçmek,

   2)      Hareketin tüzük ve programında değişiklik yapmak.

   3)      Hareketin kesin hesabını kabul veya reddetmek,

   4)      Hareket Genel Kurulunun faaliyet raporunu müzakere edip karara bağlamak, yönetimin aklanması konusunda karar vermek,

   5)      Toplumu ve devleti ilgilendiren konularla, kamu faaliyetleri ve Hareket politikaları hakkında temenni niteliğinde veya bağlayıcı kararlar almak,

   6)      Hareketin tüzel kişiliğinin feshine, başka Hareket ile birleşmesine karar vermek, fesih kararı vermesi halinde Hareket mallarının tasfiyesi ve intikal şekli ve yerini karara bağlamak,

   7)      Yasa ve tüzükte verilen diğer görevleri ifa etmek, gündeminde yer alan konuları müzakere edip karara bağlamaktır.

b. Kongre iki yılda bir, MYK'nun önerisi ve Hareket Genel Kurulun kararı ile belirlenen tarihte yapılır.

c. Kesin gereklilik halinde GENEL KURUL üçte iki çoğunlukla, Kongre tarihini en çok üç ay geciktirebilir.

d. Üyelik şartlarını yerine getiren herkes ayni zamanda Kongre üyesidir.

e. Kongre Gündemi, GENEL KURUL tarafından hazırlanır. Gündeme hazır bulunan üyelerin onda birinin önerisi ile eklemeler yapılabilir. İlan edilmiş gündem maddeleri arasında sıra değişikliği veya başka bir konunun gündeme alınması, Kongre kararıyla mümkündür.

f. Kongrenin tarihi, yeri ve saati, en az 15 gün önce günlük bir gazetede ilan edilerek üyelere, ayrıca birer yazıyla İlçe Başkanlıklarına bildirilir.

g. Organlara aday olmak isteyen üyeler divan başkanlığına adaylık başvurusu yapar veya yapılan bir öneriyi kabul ederler.

h. Kongre genel başkan tarafından açılır. Kongre başkanlık divanı için bir başkan, bir başkan yardımcısı ve üç sekreter seçildikten sonra gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçilir.

i. Kongrede   divan   oluşup  gündem   okunduktan  sonra,   açılış konuşmasını yapmak üzere genel başkana söz verilir.

j. İlgili dönemin Hareket çalışmalarına ve mali durumuna dair raporlar Kongre’ye  sunulur ve oylanır.

k. Hareket tüzük ve programında değişiklik yapılmasına ilişkin veya Hareket politikalarını ilgilendiren gündem maddesi tekliflerinin müzakereye açılabilmesi için, bu tekliflerin, Genel Başkan veya Hareket Genel Kurulu veya Kongre Üyelerinin en az onda biri tarafından önerilmiş olması gerekir.

Madde 37

Kongrede Seçimler:

a. Seçimler, gündemin kapanışından önce, gündemin en son maddesi olarak yapılır. Kongre ve kongrelerde yapılacak seçimler, ara verilmeksizin sonuçlanıncaya kadar devam eder.

b. Seçilme yeterliliğine sahip Hareketli her üye, kongrelerde yapılacak seçimlerde aday olabilir veya aday gösterilebilir.

c. Hareket Başkanlığına aday olmak isteyenler, Kongreden en geç bir hafta önce MYK'na yazılı başvuruda bulunur. Diğer adaylık başvuruları ise Kongre tarihinden en geç 48 saat önce MYK'na yazılı olarak yapılır.

d. MYK, adaylık başvurularını her organ için ayrı ayrı olmak üzere soyadı esasına göre sıralar. Oy pusulasındaki sıralamanın hangi soyadından başlayacağı kurayla belirlenir. Böylece her organ için yapılan adaylıklar, ayrı sütunlar halinde sıralanır. İsimlerin yanına işaret konacak kare veya daire boşluklara yer verilir. Bu listeler yeteri kadar çoğaltılarak oy pusulası olarak kullanılmak üzere hazırlanarak Kongrede divan başkanlığına teslim edilir. Divan Başkanlığı oy pusulalarını mühürleyerek kullanıma hazır hale getirir.

e. Oylar, mühürlü listedeki isimlerin yanında yer alan kare veya daire içi işaretlenerek sandığa atmak suretiyle kullanılır. Asıl ve yedekleri dahil, seçilmesi gereken sayıdan fazla veya yarısından eksik işaretli oylar geçersizdir. Sayım döküm sonucu en çok oya göre yapılacak sıralama ile asıl ve yedekler belirlenir. Eşit oy halinde divan başkanlığınca kura çekilir. Adayların sayısı, aday olunan organ üye tam sayısından fazla değilse seçim yapılmaz.

f. Kongre ve kongrelerde bütün seçimler gizli oy açık sayımla yapılır. Başkan adayı oyu farklı diğerleri farklı renklerde olarak ve ayrı sandıklara atılarak kullanılır.

g. Aday adaylarının sayısı, aday olunan organ üye tamsayısı kadar veya daha az ise, seçim yapılmaz.

h. Kongre tarihine 48 saat kalan süreden sonra yapılacak adaylıktan çekilme beyanları, dikkate alınmaz. Ancak bunlardan seçilen olursa, istifa etmiş sayılır.

Madde 38

Olağanüstü Kongre:

a. Kongre, üyelerin beşte birinin yazılı talebiyle, Genel Başkanın veya Genel Kurul’un salt çoğunluğunun vereceği kararla veya Genel Kurul’un üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının altına düşmesi veya genel başkanlık makamının boşalması halinde olağanüstü toplantıya çağrılır.

b. Olağanüstü Kongre istemi Genel Kurul’un bildirildikten sonra Genel Kurul otuz gün içinde Kongre tarihini belirler. Ancak GENEL KURUL, üye tam sayısının yarısından bir fazlasının altına düştüğü takdirde genel başkan otuz gün içinde Kongre tarihini belirler. Her durumda olağanüstü Kongre üç ay içinde gerçekleştirilir.

c. Çağrı, toplantı tarihinden en az bir hafta önce yapılmış olmalıdır.

d. Gündem, toplantıyı isteyenler tarafından saptanır. Bu gündeme eklemeler yapılamaz.

Madde 39

Kongre Tutanakları:

Divan başkanlığınca ilan edilen seçim sonuçları ile kongreye ait bütün tutanak ve belgeleri, Divan Üyelerinin imzalarını taşıyan bir tutanağa bağlanarak Divan Başkanı tarafından dizin listesi ekinde Hareket Genel Başkanına verilir.

ALTINCI BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

Madde 40

Hareketin gelirleri:

Hareketin gelirleri şunlardır.

a. Devlet yardımı: bakanlıkların kendi faaliyet alanlarına giren konulardaki yardımları.

b. Hareket ana faaliyet alanları kapsamında düzenlenecek eğitim paketlerinden elde edilen gelirler

c. Üyelik aidatı: Üyeler yıllık aidat ödemekle yükümlüdür. Aidat miktarı Genel Kurul tarafından saptanır.

d. Tanıtıcı Unsur ve Yayınların Satışından Sağlanacak Gelirler: Satış fiyatları Genel Kurul tarafından belirlenecek olan Hareket bayrağı, rozeti, flaması ve benzeri rumuz ve unsurların satışları ile Hareket yayınları, üye kimlik kartları, Hareket defteri, makbuz ve kağıtları karşılığında elde edilecek gelirlerdir.

e. Hareket mallarının geliri: Genel Kurul, amaç ve çalışmalar için gerekli olan taşınmazları satın almaya, sahip olduğu taşınır ve taşınmaz mal varlığını satmaya ve kiralamaya yetkilidir. Bu faaliyetlerden elde edilecek gelirler, Hareket gelirleridir.

f. Konser, temsil, balo v.s etkinliklerden sağlanan gelirler: Genel merkezin oluru ile Hareket kademe organları tarafından düzenlenecek sosyal etkinliklerden elde edilecek gelirlerdir.

g. Bağış ve yardımlar: Gerçek veya tüzel kişilerin yaptığı bağış ve yardımlardır.

Madde 41

Gelirlerin Sağlanması Usulü:

Hareketin bütün gelirleri, Hareket tüzel kişiliği adına yapılır ve kabul edilir. Hareketin Genel Merkezi ile bütün örgüt kademe organlarınca kabul ve tahsil edilecek gelirler, Genel Kurul tarafından bastırılan, seri ve sıra numaraları belli olan makbuz karşılığı sağlanır. Örgüt Kademeleri, aldıkları ve kullandıkları makbuzlar nedeniyle Genel Kurul’a karşı mali sorumluluk taşırlar.

Madde 42

Hareket Giderleri ve Harcamaların Yapılmasında Gözetilecek Usul:

Hareketin amaçlarına aykırı harcama yapılamaz. Hareketin bütün giderleri Hareket tüzel kişiliği adına yapılır. Bütün harcamaların makbuz, fatura veya benzeri bir belge ile tevsiki gereklidir. Harcamalar, gideri yapan kademeye göre yetkili organın kararıyla yapılır. Acil hallerin gerekli kıldığı harcamanın Hareket muhasebesine girebilmesi için, yetkili organ kararı ile olura bağlanması gerekir. Ancak yetkili organca onaylanmış ve örgüt kademe bütçesinde bulunması şartıyla mevzuatta belirtilen miktarı geçmeyen harcamalar ile genel tarifeye bağlı giderler için ayrıca karar alınmasına gerek yoktur. Hareket kademe örgütleri, bağlı bulundukları üst kademeye, gelir ve giderleri hakkında altı ayı geçmeyen sürelerde hesap bildirimi yapmak zorundadırlar.

Madde 43

Muhafaza ve Harcamalar-dan Doğan Mali Sorumluluk:

Elde edilen gelirler ve demirbaş malzemelerin muhafazası ile yapılacak harcamalar, sözleşmeler ve girişilecek yükümlülükler; Hareket tüzel kişiliği adına, bu tüzükte yetkili kılınmış veya adına iş yapılan organca işin niteliğine göre yetkilendirilmiş kişi veya kurulca yapılır.

Hareket alt kademe yönetim organları, üst kademe ve genel merkeze karşı muhafaza ve harcamadan ötürü şahsen ve müteselsilsen sorumludurlar.

Hareket tüzel kişiliği adına sözleşme yapılmasına ve yükümlülük altına girilmesine ilişkin usul ve esaslar, Genel Kurul tarafından tespit edilir. Bu esaslara aykırı olarak veya Genel Kurul’un yazılı oluru ile yetkili kılmadığı yahut sonradan bir kararla onaylamadığı alt kademe organlarının yaptığı sözleşmeler ve giriştikleri yükümlülüklerden dolayı Hareket tüzel kişiliği hiçbir surette sorumlu tutulamaz. Yetkilendirilmeksizin veya oluru sağlanmamış işlem ve eylemlerden doğan sorumluluk, sözleşme veya yükümlülük getiren işlem altında imzası olan kişi veya kişilere aittir.

Madde 44

Bütçe ve Kesin Hesabın Hazırlanması ve Onaylanması:

Hareketin hesapları bilanço esasına göre düzenlenir.

a. Bütçenin Hazırlanması ve Onaylanması:

Her İYK, gelir tahminleri ile gider miktarlarını gösteren bir yıllık bütçe hazırlar ve ilgili takvim yılından önceki ekim ayı sonuna kadar genel merkeze gönderir. İlçelerden gelen bütçeler ile aynı süre içinde hazırlanacak genel merkez bütçesi, en geç ilgili takvim yılından önceki aralık ayı sonuna kadar GENEL KURUL tarafından incelenir ve karara bağlanır. Yapılan bu işlemin bütünü, Hareketin yıllık tahmini bütçesini oluşturur.

b. Kesin Hesabın Hazırlanması ve Onaylanması:

Her İYK, bütçe yılını izleyen Nisan ayı sonuna kadar, bir önceki yıla ait bütçe uygulama sonuçlarını gösteren kesin hesabını hazırlar ve genel merkeze gönderir. Genel merkez de aynı sürede kesin hesabını hazırlar ve İlçelerden gelenlerle birlikte, incelenip birleştirilerek karara bağlanmak üzere, Genel Kurula sunar. Bu işlemlerin tamamı, Hareketin kesin hesabını oluşturur.

c. Kesin Hesabın Bildirimi:

Hareket Genel Merkezi, Genel Kurul tarafından incelenerek birleştirilen ve karara bağlanan Hareketin kesin hesabı ile her ilçeye ait kesin hesap evrak örneğinin onaylı birer suretini, haziran ayı sonuna kadar hazırlar ve yapılacak kontrol ve denetlemeler için hazır bulundurur.

YEDİNCİ BÖLÜM

DENETİM, DANIŞMA KURULLARI ve YARDIMCI ÜNİTELER

Madde 45

Denetleme Kurulu:

Kongrece seçilen üç asıl ve bir yedek üyeden oluşur. Kurul toplantı ve çalışma yöntemlerini kendisi saptar. Görev ve yetkileri şunlardır:

a. Gerek kurul gerekse tek tek denetici olarak Hareket gelir ve giderlerini denetler ve sonuçlarını MYK' na bildirir.

b. Kurul olarak kesin hesaplarla mali işler hakkında Genel Kurul a ve Kongreye rapor sunar.

Madde 46

Hareket Danışma Genel Kurulu:

Genel Kurul, gerek gördüğü zamanda ve yılda en az bir defa olmak üzere Hareket faaliyetlerine ve önemli siyasal, ekonomik ve sosyal gelişmelere karşı örgütün ve halkın bakışını belirlemek ve ona göre politikalar oluşturmak amacıyla Hareketlilerden oluşan Hareket Danışma Genel Kurulunu toplar. Bu toplantılar danışma niteliğinde olup çoğunluk aranmadan yapılır. Bu toplantılarda icra nitelikli kararlar alınmaz. Yapılan müzakerelerde öne sürülen ve kabul gören görüşler ve varılan sonuçlar, gerek görülmesi halinde bir bildiri ile kamuoyuna duyurulur. Uygulama için gerekli kararları alma yetkisi, Genel Kurul’a aittir.

Madde 47

Hareket Danışma Genel Kurulu Üyeleri:

Hareket Danışma Genel Kurulu, aşağıda yazılı kişilerden oluşur:

a. Genel Başkan,

b. Üyeliği devam eden Hareket Kurucuları

c. Genel Kurul Üyeleri.

d. Hareketli Belediye Başkanları.

e. MYK tarafından davet edilmelerinde yarar görülen kişiler.

Madde 48

İl Danışma Meclisleri:

İl Danışma Meclisleri, Hareketin İl düzeyindeki çalışmalarını gözden geçirmek, kademeler arasındaki çalışma ve iş birliğini sağlamak, örnek çalışmaları duyurmak, sorunları tahlil etmek, yerel ve genel hizmetleri gözden geçirmek için, yılda en az bir defa olmak üzere İYK tarafından düzenlenen toplantılardır.

Bu toplantılar danışma niteliğinde olup çoğunluk aranmadan yapılır. İl Danışma Meclislerinin toplantı takvimleri ile gündemleri, İYK tarafından belirlenir. Toplantıda dile getirilen konuları özetleyen bir rapor il başkanlığınca genel merkeze  sunulur.

Madde 49

İl Danışma Genel Kurulu Üyeleri:

İl Danışma Genel Kurulu Üyeleri İl Genel Kurulu üyelerine ilave olarak aşağıdakilerden oluşur:

a. İlde oturan ve Hareket üyeliği devam eden kurucu üyeler.

b. İlde oturan Hareketli eski milletvekilleri ve bakanlar.

c. İl Disiplin Kurulunun Başkan ve Üyeleri.

d. İlde oturan Hareketli İl Eski Başkanları ile Eski Belediye Başkanları.

e. Mahalle ve Köy Temsilcileri.

f. İl Yönetim Kurulunca davet edilmesi uygun görülenler.

Madde 50

Genel Başkan Danışmanları:

Genel Başkan, ihtiyaç duyduğu her konuda çalışmalar yaptırmak amacıyla, Hareketli veya Hareketli olmayan yeteri kadar uzman kişileri, danışman olarak atayabilir.

Bu şekilde istihdam olunan danışmanlar, Genel Başkanın belirleyeceği konularda çalışmalar yapar, yetkili organlarca alınacak kararların alt yapısını oluştururlar. Danışmanlar, Genel Başkanın davetine göre MYK toplantılarına, oy hakkı olmaksızın, katılabilirler. Danışmanların ücret ve sosyal hakları, MYK tarafından kararlaştırılır ve Hareket bütçesinden ödenir.

Madde 51

Hareket Örgütünün Diğer Yan Birim ve Kuruluşları:

Hareket Örgüt Kademelerince, Hareketin tüzük, yönetmelik, program ve kararlarında belirtilen konuları tanıtmak, hayata geçirmek, yerel, ülke veya dünya ölçeğinde var olan sorunlarla ilgili araştırma, plan, proje ve stratejiler üretmek amacıyla gerekli görülen konu ve zamanlarda, Hareketli veya Hareketli olmayan uzman kişilerden, iş ve amaçlanan hizmetin niteliğine göre, ücretli veya ücretsiz, sürekli veya geçici çalışacak şekilde genel merkez bünyesinde veya İlçeler düzeyinde çalışma grup ve komisyonları oluşturulabilir. Süreli ve süresiz yayınlar yapılabilir.

Hareket Kademe Örgütleri, Örgüt Kademe Merkezine bağlı olarak araştırma merkezi, lokal ve irtibat büroları gibi hizmet sunacak mekanlar temin edip çalışma yapabilirler.

Madde 52

Bürolar ve Merkezler:

Hareket Genel Merkezinde yapılacak düzenleme ve faaliyetler gibi her konu ve alanda profesyonelce çalışacak hukuk bürosu, basın bürosu, seçim bürosu ve AR-GE gibi hizmet ve faaliyetin gerekli kıldığı bürolar veya merkezler oluşturulabilir. Bu büro ve merkezler için gerekli kadrolar, ilgili ilçe başkanlığıyla koordine edilerek MYK tarafından belirlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

HAREKET KAYIT DEFTERLERİ ve/veya PROTOKOLLERİ

Madde 53

Hareket Protokolleri:

Hareket Örgüt Kademelerinin Yönetim Organları tarafından aşağıda yazılı defterlerin veya protokollerin  tutulması zorunludur:

a. Üye Kayıt Defteri:

Her İl/İlçe Yönetimince, Genel Merkez tarafından hazırlanan Üye Kayıt Defterleri tutulur. Üyeler, Mahalle ve Köy esasına göre numaralandırılır ve üye kayıt defterlerine kaydedilir. Üye giriş formları iki nüsha düzenlenir ve üzerine üye defterinde yer alan kayıt sıra numarası yazılır. Üye giriş formunun asıl nüshası, İlçede bu işe ayrılmış dosyada muhafaza edilir. Kopyası ise aynı şekilde muhafaza edilmek üzere Genel merkeze gönderilir. Mümkün olduğu ölçüde üyelik işlemleri için bilgisayar programlarından yararlanılır.

b.Karar Defteri:

İlgili organ veya kurul kararlarının, tarih ve sıra numarasına göre yazıldığı defterdir. Kararlar, toplantıya katılanlar tarafından imzalanır. Muhalif olan üye muhalefet şerhini yazarak imza eder. Kongre tarafından alınan kararları içeren kongre tutanak özetleri, karar defterine geçirilir. Bu karar ve özetler, kongre divanı tarafından imzalanır.

c. Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defteri:

Gelen ve giden evrakların, tarih ve numara sırası ile kayıtlarının yapıldığı defterlerdir. Gelen evrakın asılları ile giden evrakın suretleri, kayıt numara ve tarihleri şerh düşülerek dosyalarda saklanır.

d. Gelir ve Gider Defteri:

Hareket adına elde edilen gelirin, alınış nedeni ve yapılan giderlerin nereye harcandığının, belgelendiği defterdir.

e. Demirbaş Eşya Kayıt Defteri: Hareket adına alınan veya Harekete bağışlanan demirbaş eşyalar, taşıt araçları ve taşınmaz malların, ilgili belgeleri de belirtilerek tarih sırasına göre yazıldığı defterdir.

f. Onur Defteri:

Hareketi ziyaret eden önemli kişilerin adını soyadını ve görevini yazarak imzaladığı bir defterdir.

Defterlerin sayfaları mühürlenir. Kaç sayfadan ibaret olduğu arka sayfasına yazılarak Örgüt Kademesinin bulunduğu yer Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından imzalanıp mühürlenerek onaylanır. Tutulması zorunlu bu defterler dışında Hareket Organ ve Kurulları'nca gerekli görülen diğer defterler de tutulur.

DOKUZUNCU BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 54

Tüzük Değişikliği:

Bu tüzük, Hareket Programı ile bir bütün teşkil eder. Tüzük ve Programda Kongrede hazır bulunanların 2/3 çoğunluğunun kararı ile değişiklik yapılabilir. Tüzükte yapılacak değişiklikler, Kongre aksine bir karar vermedikçe kabul edildiği zaman yürürlüğe girer.

Madde 55

Sayısal oranlar:

Bu tüzüğün, sayılar ve oranlar ile ilgili maddeleri uygulanırken kesirlerin % 50 ve yukarısı bütüne tamamlanarak işlem yapılır.

Madde 56

İşten El Çektirme Nedenleri:

Çeşitli kademelerde görev alanların görevden uzaklaştırılmalarını gerekli kılan haller:

a. Siyasi Hareketler Yasası, Hareket tüzüğü ve yönetmelikleri uyarınca tutulması gerekli defter ve kayıtların usulüne uygun olarak tutulmaması, defter ve belgelerin muhafaza edilmemesi, kayıtlar üzerinde kasıtlı olarak tahrifat yapılmış olması, muhasebe ile ilgili belgelerin zamanında genel merkeze gönderilmemiş olması,

b. Ülke ve Hareket çıkarlarını ihlal edici davranışlar sergilenmesi ve Hareket üyeliğinden ihracı gerektiren bir eylem veya işlemde bulunulması hallerinden birinin vukuunda, Hareket Genel Kurulu, İlçe Temsilcisi ile yönetim kurullarına kısmen veya tamamen işten el çektirmeye yetkilidir.

c. İşten el çektirmeyi gerektiren bir durumu tespit eden MYK İlçe Yönetim Kurulunun kısmen veya tamamen işten el çektirilmesini Hareket Genel Kurulundan talep edebilir.

c. El çektirme talebini içeren kararların, en az üye tam sayısının salt çoğunluğu ve gizli oylama ile alınmış olması gerekir. Karara, el çektirmeyi gerekli kılan olayın değerlendirmesini ve delillerini içeren gerekçeli bir rapor da eklenir.

d. Hareket Genel Kurulu aynı nedenlere bağlı olarak resen İlçe Başkanları ile Yönetim Kurullarına kısmen veya tamamen işten el çektirebilir.

e. Yönetim  Kurullarının Asıl  ve Yedek Üyeleri  ile  birlikte tamamının  işten el çektirilmesi halinde, el çektirme kararı veren Genel Kurul, aynı kararla veya makul sürede geçici yönetim kurulunu oluşturur ve ilgililere tebliğini sağlar.

f. Sadece başkan veya yönetim kurulunun kısmen işten el çektirilmesi halinde boşalan üyelik, tüzüğün ilgili maddesine göre doldurulur.

g. İşten el çektirme kararı, gizli oylama ile alınır. Karar yeter sayısı, Genel Kurul üye tam sayısının en az 2/3 çoğunluğudur.

h. Usulüne uygun olarak alınmış el çektirme kararları, Hareket içi işlemler açısından kesindir.

Madde 57

Yetki ve Görev Devri:

Hareket organ veya makamları, bütün konulardaki yetki ve görevlerini, belirleyeceği esas ve usuller çerçevesinde geçici veya sürekli olarak alt kademe organ veya makamlarına devredebilir. Yetkili organ veya makamın, alt bir organ veya makama görev vermiş olması, o görevi yapmak için gerekli olan yetkinin de devri anlamına gelir.

Madde 58

Tüzükte Yazılı Süreleri Kısaltma Yetkisi:

Tüzükte yapılacak işlemlerle ilgili ön görülmüş süreleri kısaltmaya,  yasaların amir hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla MYK yetkilidir.

Madde 59

Yetki Sınırı, Bağdaşmaz ve Birleşemez Konumlar:

Hiçbir alt kademe başkan veya üyesi yahut kurulu, Hareket genel politikalarına aykırı ve Hareketi bağlayıcı nitelikte eylem ve işlemde bulunamaz.

Merkez organlarında görev alanlar İlçe Başkanlığı görevi dışında hiçbir alt kademede görev alamazlar.

Madde 60

Hareket İçi Referandum:

Önemli politik tercihlerin söz konusu olduğu hallerde alınacak kararların Hareketli üyelerin tamamıyla geniş kapsamlı veya örgütlerde görevli olanlarla sınırlı olmak üzere dar kapsamlı Hareket içi referandumlar yapılabilir. Referandumunun usul ve esaslarını belirlemek ve referanduma karar vermek, Genel Kurul’a aittir.

Hareket içi referandum elektronik ortamda yapılır.

Madde 61

Organlarda Görev Alanların İlgili Makamlara Bildirilmesi:

Hareket kongreleri ve bu kongrelerde yapılan Üye seçimleri ile Hareket gruplarındaki görevlendirmeler, her kademedeki Hareket organları ile bu tüzükte yazılı Hareket görevine getirilenlerin adları ve soyadlarını, doğum yeri ve tarihlerini, meslek veya sanatlarını gösterir liste ile ikametgahları ve kimlik kartı suretleri, ilgili Kademe Birim Başkanlığınca 7 gün içinde genel merkeze bildirilir.

Madde 62

Hareket Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi:

a. Hareket tüzel kişiliğinin feshine ancak Kongre tarafından karar verilebilir. Bu karar gizli oyla alınır. Karar yeter sayısı katılanların 2/3'üdür.

b. Kongrenin fesih kararı aldığı tarihte Hareket tüzel kişiliği sona erer.

c. Kongre Divan Başkanı, fesih kararını, kararın alınmasından hemen sonra yasanın öngördüğü devlet yetkililerine yazı ile bildirir.

d. Hareket tüzel kişiliğinin fesih kararı alınması halinde Hareket mal varlığının nasıl tasfiye olunacağı, Kongre tarafından karara bağlanır.

Madde 63

Hareket Yönetmelikleri:

Tüzükte çıkarılması öngörülen aşağıda yazılı bütün yönetmelikler ile iş ve faaliyetin gerektirdiği diğer her tür yönetmelik, genelge ve benzeri düzenleyici metinleri oluşturmaya, Genel Kurul yetkilidir.

a. Üyelik Yönetmeliği.

b. Örgüt Yönetmeliği.

c. Faaliyet Alanları Görev Yönetmeliği

h. Disiplin Yönetmeliği

i. Seçim İşleri Yönetmeliği

j. Denetim Yönetmeliği

Herhangi bir konuda tüzükte öngörülen yönetmeliğin çıkarılamamış olması, o alanda faaliyette bulunmayı engellemez.

Madde 64

Yürürlüğe Giriş:

UBH Kurucular Kurulu tarafından ............... tarihinde onaylanmış olan 64 maddeden ve 1 geçici maddeden ibaret olan  Ulusal Bilinçlenme Hareketi Geçici Tüzüğü,  ............... tarihli I. Olağan Ulusal Bilinçlenme Hareketi Kongresinde alınan karala Ulusal Bilinçlenme Hareketi Tüzüğü olarak yürürlüğe girmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1:

Genel Kurul, Hareket amaçlarının gerçekleştirilmesinde ve Hareket işlerinin yürütülmesinde kongreden sonra en üst karar organıdır. Kuruluş için Genel Kurul Kongre üyelerinden oluşur.

 

 

 
 

PRESIDENCY OF NATIONAL  CONSCIOUSNESS MOVEMENT

ULUSAL BİLİNÇLENME HAREKETİ BAŞKANLIĞI

www.ulusalbilinclenme.org www.ulusalbilinclenme.com